Erasmus+ Logo
Knowman logo

KNOWMAN

Platforma edukacyjna z zakresu zarządzania wiedzą dla usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS) small i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

 

KNOWMAN to projekt Erasmus+ (nr 2021-1-EE01-KA220-VET-000032944) mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w usługach biznesowych opartych na wiedzy (KIBS) w zdobyciu umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą. Dzięki projektowi KNOWMAN istnieje większa szansa na sukces dla grupy docelowej w zakresie cyfrowego prowadzenia szkoleń i warsztatów KM w innowacyjny sposób, poprzez zaawansowane interaktywne metody uczenia się. Długofalowy wpływ rozważany na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim to wzrost konkurencyjności grupy docelowej: MŚP KIBS oraz ich właścicieli, menedżerów i pracowników.

Projekt mapuje proces zarządzania wiedzą rozważany przez KIBS w krajach partnerskich i identyfikuje sposoby opracowania najlepszych praktyk. W ramach projektu zostanie opracowana ogólnodostępna platforma edukacyjna, która będzie składać się z następujących komponentów:

– interaktywny przewodnik zawierający najlepsze praktyki, przedstawiający czynniki sukcesu, analizujący ryzyko i sugerujący innowacyjne rozwiązania;

– pigułki wiedzy zawierające pojęcia i metody planowania i wdrażania zarządzania wiedzą, spersonalizowane dla KIBS;

– moduł szkoleniowy e-learningowy poświęcony zarządzaniu wiedzą, przeznaczony dla KIBS.

Okres realizacji: listopad 2021 – listopad 2023

Koordynator projektu: TalTech

Aktualne informacje o przebiegu projektu znjdziesz tutaj.

KNOWMAN

Educational platform in the field of knowledge management for knowledge-intensive business services (KIBS) small and medium-sized enterprises (SMEs). 

KNOWMAN is an Erasmus+ project (No. 2021-1-EE01-KA220-VET-000032944) designed to help knowledge-intensive business services (KIBS) small and medium-sized enterprises (SMEs) in gaining skills in the field of knowledge management. With the KNOWMAN project, there is a greater prospect of success for the target group to digitally conduct KM training sessions and workshops based on an innovative way, through advanced interactive learning methods. The long-term impact considered on the local, regional, national and European levels is the increase in competitiveness of the target group: KIBS SMEs and their owners, managers, and employees.

The project is mapping the knowledge management process considered by KIBS in the partner countries and identifying ways to develop best practices. During the project, an open-access learning platform will be developed, which will comprise the following components:

– an interactive guide including best practices, presenting success factors, analyzing risks, and suggesting innovative solutions;

– knowledge pills providing notions and methods for planning and implementing knowledge management, personalized for KIBS;

– an e-learning training module devoted to knowledge management, designed for KIBS.

Implementation period: November 2021 – November 2023

Project coordinator: TalTech

You will find up-to-date information on the course of the project here.