Go to Brand project

Przedsiębiorstwo 4Experience Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami i usługami polskiej branży
  IT / ICT.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w targach Western Manufacturing Technology Show (WMTS) w Kanadzie w
  charakterze wystawcy.
 • Zakup usługi doradczej związanej z wejściem na rynek kanadyjski.
 • Przeprowadzenie 15 wyjazdowych misji gospodarczych.
 • Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu ogółem: 372 700.00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 372 700.00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 279 525.00 PLN


4Experience LLC implements the project “The development of the export business of 4Experience in accordance with the IT / ICT industry promotion program”. 

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under sub-measure 3.3.3 “Support for SMEs in promoting product brands – Go to Brand” of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020.

The goal of the project is to increase the competitiveness of 4Experience through the internationalization of business.

The specific objectives are:

 • development of export activity on selected foreign markets,
 • developing a network of contacts and expanding the database of foreign contractors,
 • building company recognition on the international market,
 • promotion of the Polish Economy Brand,
 • increased interest of foreign contractors in the products and services of the Polish IT industry.

The objectives will be achieved through the implementation of the following actions:

 • Participation in two significant foreign trade fairs in the industry: Hannover Messe (Germany), DLD Innovation Festival (Israel).
 • Purchase of consultancy services related to entering the Israeli market.
 • Conducting sixteen economic missions away: Norway, Denmark, Sweden, United Arab Emirates, USA, Great Britain.
 • Carrying out information and promotion activities.

Planned effects of the project:

 • increase in revenues from the sale of products for export;
 • signing new foreign contracts;
 • increased company recognition in foreign markets.

Project implementation period from 01/01/2020 to 31/12/2020.

The total value of the project: PLN 442 300.00

The value of eligible expenses: PLN 442 300.00

Co-financing of the project from the European Union: 331 725.00 PLN

Go to Brand European Funds logos

You can also read more about the Go To Brand project and missions in our social media channels:

Facebook icon Linkedin icon


4Experience Sp. z o. o. realizuje projekt pt.  „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami i usługami polskiej branży IT.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział w dwóch znaczących w branży targach zagranicznych: Targi Hannover Messe (Niemcy), Targi DLD Innovation Festival (Izrael).
 2. Zakup usługi doradczej związanej z wejściem na rynek Izraelski.
 3. Przeprowadzenie szesnastu wyjazdowych misji gospodarczych: Norwegia, Dania, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Wielka Brytania.
 4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wartość projektu ogółem: 442 300.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 442 300.00PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 331 725.00 PLN

Go to Brand logotypes of founders