FANTASOS

Treningowy symulator akcji gaśniczo-ratowiczych.

 

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu stanowiska symulatora akcji gaśniczo-ratowniczych wraz ze scenariuszami szkoleń.

Projekt Fantasos dotyczy opracowania treningowego symulatora akcji-gaśniczo ratowniczych. Symulator będzie wyróżniać się trybem dwuosobowym oraz systemem immersji termicznej dla użytkowników. W symulatorze będzie zawartych kilka modeli otoczenia, w których będą odbywać się akcje gaśniczo-ratownicze. Użytkownik symulatora Fantasos będzie wyposażony w okulary VR oraz kontroler w postaci prądownicy strażackiej, po świecie wirtualnym będzie mógł się poruszać za pomocą bieżni omnikierunkowej, która będzie współpracować z systemem imersji termicznej. W jednym ze scenariuszy będzie występował robot pożarniczy, który będzie sterowany w wirtualnym środowisku za pomocą fizycznego kontrolera będącego odwzorowaniem prawdziwej konsoli robota Łukasiewicz – PIAP występującego w Straży Pożarnej.

Wirtualny świat będzie odwzorowywać warunki panujące na miejscu akcji w zależności od scenariusza szkolenia. Osoba biorąca udział w szkoleniu przez okulary VR oraz słuchawki przeniesie się w wirtualny świat akcji gaśniczo-ratowniczej.

Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Okres realizacji: 01.09.2021–31.08.2023

Budżet projektu: 5 881 359,00 PLN (w tym koszty kwalifikowane 4 781 593,00 PLN)

Dofinansowanie: 5 881 359,00 PLN

Numer umowy: DOB-SZAFIR/01/A/005/02/2021

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Współwykonawca: 4Experience Spółka z o.o.

                                                                                                 

 Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020

 

FANTASOS

Training extinguishing and rescue action simulator.

The aim of the project is to develop and prepare a prototype of a station of extinguishing and rescue action simulator along with training scenarios.

The Fantasos project refers to the development of a training extinguishing and rescue action simulator. The simulator will be distinguished by a two-man mode and a thermal immersion system for users. The simulator will include a few models of environs in which extinguishing and rescue actions will be carried out. The Fantasos simulator user will be equipped with VR glasses and a controller in the form of a fire nozzle; in the virtual world they will be able to move by means of an omnidirectional treadmill that will cooperate with the thermal immersion system. In one of the scenarios there will be a fire robot that will be controlled in the virtual environment with a physical controller reflecting a real console of robot Łukasiewicz – PIAP available by the Fire Service.

The virtual world will imitate the conditions at the action site depending on the training scenario. A person taking part in the training will move to the virtual world of an extinguishing and rescue action via VR glasses and headphones.

Programme name: Research programme for national defence and national security “Development of modern, breakthrough technologies used for national security and national defence” code-named SZAFIR – contest No. 2/SZAFIR/2020

Implementation time frame: 01.09.2021–31.08.2023

Project budget: PLN 5, 881, 359.00 (including eligible costs of PLN 4, 781, 593.00)

Co-financing: PLN 5, 881, 359.00

Contract number: DOB-SZAFIR/01/A/005/02/2021

Project type: national research project

Financing entity: The National Centre for Research and Development [NCBR]

Consortium leader: Łukasiewicz Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

Co-contractor: 4Experience Spółka z o.o.

                                                                                       

Project co-financed by the National Centre for Research and Development as part of the research programme for national defence and security “Development of modern, breakthrough technologies used for national security and national defence” code-named SZAFIR – contest No. 2/SZAFIR/2020